Methoden - Het Open Venster Den Haag

Methoden

Basisvakken.

Voor de basisvakken gebruiken we de volgende methoden:
Rekenen: Snappet Leerlijn
Taal: Taal Actief 4
Spelling: Snappet Leerlijn, Spelling in de lift Plus, Taal in Blokjes en eventueel aanvullend materiaal.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Technisch lezen: Estafette Lezen, LIST-lezen
Topografie: Grenzeloos
Geschiedenis: Eigentijds
Engels: Groove Me

Bij elk vak wordt gekeken of de methode aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Zo niet, dan wordt gezocht naar oplossingen buiten de methode om en wordt aanvullend materiaal ingezet. Per kind wordt bekeken of de stof voldoende beklijft en wellicht compacter aangeboden kan worden. Op deze manier kan elke leerling zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelen en doorgroeien daar waar mogelijk.

Sinds schooljaar 2019-2020 werken wij met LIST: Leesinterventie-project voor Scholen met een Totaalaanpak (of: Lezen Is Super Tof!). Deze aanpak is erop gericht de leesmotivatie van de kinderen te vergroten, zodat zij ook daadwerkelijk zullen blijven lezen. Aan het begin van de leesles houdt de juf een boekenbabbel. Vervolgens gaan de kinderen zelfstandig in hun eigen boek stillezen, of, afhankelijk van het niveau van de leesvaardigheden, duolezen. Afsluitend wordt de les nabesproken. We merken dat de leerlingen erg enthousiast zijn over deze aanpak en vooruitgaan in het technisch lezen.

Wereldoriëntatie.

Voor de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek) maken we gebruik de methodes van Blink Educatie. Ook werken wij met het International Primary Curriculum (IPC). We werken gedurende een achttal weken aan een thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken en onderzocht. Kinderen worden gestimuleerd om gebruik te maken van meervoudige intelligenties en leren strategieën om kennis te vergaren en te delen met elkaar.

Thuiswerk

Vanaf groep 6, of wanneer de kinderen hier zelf aan toe zijn, krijgen de leerlingen huiswerk voor rekenen en spelling mee naar huis. Dit huiswerk is bedoeld als extra ondersteuning, maar ook om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren. Ook de leerbladen van geschiedenis en aardrijkskunde gaan mee naar huis, zodat de kinderen meer verdieping kunnen zoeken in het leren van de toetsen. Daarnaast kan extra geoefend worden met woordjes, met woordenschat op Nieuwsbegrip of met extra werkbladen die door school meegegeven worden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining. De kinderen maken hierbij kennis met vier typen gedrag, aangegeven met de zogenaamde petten. Elke pet heeft zijn eigen karaktereigenschappen. Door middel van rollenspel, gesprekken en oefeningen leren de kinderen dat ze een keuze hebben in elke situatie. Ze hoeven zich niet te laten intimideren door de
zwarte petten, te laten uitlachen door de rode petten of weg te kruipen zoals een gele pet.